Leveringen - 493837-2018

09/11/2018    S216

Polen-Warschau: Software voor grondondersteuning in de luchtvaart

2018/S 216-493837

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 203-461735)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Postadres: ul. Księżycowa 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-934
Land: Polen
Contactpersoon: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Telefoon: +48 222299931
Fax: +48 222299933
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lpr.com.pl
Adres van het kopersprofiel: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Referentienummer: ZP/5/X/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48131000 Software voor grondondersteuning in de luchtvaart
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461735

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Te lezen:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

VII.2)Overige nadere inlichtingen: