Leveringen - 493841-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Radom: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2018/S 216-493841

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-426490)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
PPUH „Radkom” Sp z o.o.
0000158960
ul. Witosa 76
Radom
26-600
Polen
Contactpersoon: Milena Faryna
Telefoon: +48 483802000
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl
Fax: +48 483802033
NUTS-code: PL921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.radkom.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej

Referentienummer: 18/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do PPUH „Radkom” Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 1B do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426490

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: