Leveringen - 493842-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Groenten, vruchten en noten

2018/S 216-493842

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 203-461592)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Komenda Portu Wojennego Gdynia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
81-103
Polen
Telefoon: +48 261262198
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261262314
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców

Referentienummer: 126/KPW/ŻYWN/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03220000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców:

Grupa A: Sukcesywne dostawy warzyw twardych

Grupa B: Sukcesywne dostawy warzyw miękkich

Grupa C: Sukcesywne dostawy owoców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ („a-c” - odpowiedni dla danej części zamówienia) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461592

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 06/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 06/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:35
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:35
VII.2)Overige nadere inlichtingen: