Leveringen - 493847-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Röntgenapparatuur

2018/S 216-493847

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 201-456071)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Kraśnicka 100
Lublin
20-718
Polen
Contactpersoon: Monika Waligorska-Budyta; Grzegorz Zinkiewicz
Telefoon: +48 815374655
E-mail: zamowienia@szpital.lublin.pl
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.lublin.pl

Adres van het kopersprofiel: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wraz z montażem i instalacją aparatu RTG kostno-płucnego oraz mammografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla obu aparatów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabie

Referentienummer: WSS SP ZOZ DZP 382/60/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją aparatu RTG kostno – płucnego oraz mammografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla obu aparatów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5.1 i 5.2 do SIWZ - Zestawienie Parametrów Technicznych, szczegółowe warunki gwarancji i zapisy dotyczące serwisu gwarancyjnego zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ oraz załączniku nr 10a i nr 10b do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-456071

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Data: 29/11/2018

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100; Lublin, Dział Zamówień Publicznych Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Blok H pokój 140

Te lezen:

Data: 03/12/2018

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100; Lublin, Dział Zamówień Publicznych Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Blok H, pokój 140.

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości -

Pakiet 1 – 10 000,00 PLN

Pakiet 2 – 9 000,00 PLN

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego.

4. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:

PKO BP S.A. XVII DOKK. 52 1440 1101 0000 0000 0939 4028,

Tytuł przelewu: „Wadium - WSS SPZOZ.DZP.382/ 60 /2018” cz............

Uwaga:

Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem dyspozycji przelewu wadium upewnił się w swoim banku, czy wpłacone przez niego wadium dotrze na konto zamawiającego przed terminem składania ofert.

Zamawiający informuje, iż w sytuacjach pilnych wykonawca może skorzystać z przelewu SORBNET,Ekspresowy.

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Te lezen:

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część 1 – 10 000,00 PLN,

Część 2 – 9 000,00 PLN.

Dowód wniesienia/wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego.

4. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

5.1 pieniądzu;

5.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

5.3 gwarancjach bankowych;

5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

6.1 być wystawione na Zamawiającego;

6.2 zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:

PKO BP S.A. XVII DOKK. 52 1440 1101 0000 0000 0939 4028,

Tytuł przelewu: „Wadium - WSS SPZOZ.DZP.382/ 60 /2018” cz............

UWAGA!

Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem dyspozycji przelewu wadium upewnił się w swoim banku, czy wpłacone przez niego wadium dotrze na konto zamawiającego przed terminem składania ofert.

Zamawiający informuje, iż w sytuacjach pilnych wykonawca może skorzystać z przelewu SORBNET, Ekspresowy.

8. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń Wykonawca składa w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu na zasadach określonych w Rozdziale VII siwz – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

9. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji i poręczeń, w postaci elektronicznej kopii dokumentu gwarancji lub poręczenia, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę, co jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii tego dokumentu za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że gwarancja / poręczenie będzie spełniała również następujące wymogi:

1) z treści gwarancji / poręczenia nie może wynikać, że zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie gwarancji / poręczenia;

2) Zamawiający będzie uprawniony do realizacji gwarancji / poręczenia, bez konieczności posiadania i przedłożenia Gwarantowi / Poręczycielowi oryginału dokumentu gwarancji / poręczenia, w szczególności z treści gwarancji / poręczenia nie może wynikać, że do jej realizacji konieczne jest posiadanie i okazanie Gwarantowi / Poręczycielowi oryginału dokumentu gwarancji / poręczenia.

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Ciąg dalszy w części VII.2) Inne dodatkowe informacje

Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
In plaats van:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

1.7.2 o których mowa w rozdz. VII B ust. 1.2-1.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.7.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

1.7.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII B ust. 1.7.1– 1.7.2SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VII B ust. 1.7.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

1.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz.VII B ust. 1.1, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VII B ust. 1.7.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VII B ust. 1.7.1 SIWZ.

Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz. VII Bust. 1 SIWZ.

Oświadczenia i dokumenty składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), zamawiający dopuszcza złożenia ww. oświadczenia wraz z ofertą.

Te lezen:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

1.7.2 o których mowa w rozdz. VII B ust. 1.2-1.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.7.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

1.7.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII B ust. 1.7.1–1.7.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VII B ust. 1.7.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

1.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VIIB ust. 1.1, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VII B ust. 1.7.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VII B ust. 1.7.1 SIWZ.

Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz. VII Bust. 1 SIWZ.

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm. .), zamawiający dopuszcza złożenia w/w oświadczenia wraz z ofertą.

3. W przypadku, gdy od daty podpisania oświadczenia do dnia zamieszczenia przez zamawiającego na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej, wykonawc..

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Dalszy ciąg z części VII.1.2)

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

13.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

13.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli zamawiający żądał jego wniesienia);

13.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.