Leveringen - 493852-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Denemarken-Aarhus: Diagnostisch instrumentarium

2018/S 216-493852

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-450226)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Region Midtjylland
29190925
Olof Palmes Allé 15
Aarhus N
8200
Denemarken
Contactpersoon: Jeanne Gauger
Telefoon: +45 78414541
E-mail: Jeanne.Gauger@stab.rm.dk
NUTS-code: DK04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.udbud.rm.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Billeddiagnostiske monitorer og monitor til visning af røntgen billeder

Referentienummer: 1-23-4-101-17-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Billeddiagnostiske monitorer og monitor til visning af røntgen billeder.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-450226

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Det er tilføjet at Region Nordjylland er med på option.