Leveringen - 493854-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Grudziądz: Laboratoriumreagentia

2018/S 216-493854

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 190-429227)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Grudziądz
86-300
Polen
Contactpersoon: Alina Pieniak, Magdalena Radtke, Teresa Kaniecka
Telefoon: +48 566413465 / 566413466 / 566413462
E-mail: przetargi@bieganski.org
Fax: +48 564621334
NUTS-code: PL616

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.przetargi.bieganski.org

Adres van het kopersprofiel: www.przetargi.bieganski.org

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego - znak sprawy Z/34/PN/18

Referentienummer: Z/34/PN/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów oraz stacji uzdatniania wody dla Laboratorium Analitycznego zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz opisem technicznym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 190-429227

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: