Leveringen - 493863-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Letland-Riga: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2018/S 216-493863

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 194-438474)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
90001733697
Alberta iela 10, Rīga, LV-1011
Rīga
LV-1010
Letland
Contactpersoon: Ilga Cimdiņa
Telefoon: +371 64331860
E-mail: pasts@vraa.gov.lv
Fax: +371 67079001
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vraa.gov.lv/lv/

Adres van het kopersprofiel: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Par drukas iekārtu, drukas iekārtu izejmateriālu un demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Referentienummer: VRAA 2018/16/AK/CI-114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Par drukas iekārtu, drukas iekārtu izejmateriālu un demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-438474

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Iepirkuma procedūras dokumentos veikti grozījumi, nemainot iepriekš noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu.