Leveringen - 493868-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2018/S 216-493868

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-426459)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
Warszawa
04-628
Polen
Contactpersoon: Dorota Maleszewska
Telefoon: +48 228120440
E-mail: d.maleszewska@ikard.pl
Fax: +48 228126732
NUTS-code: PL912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ikard.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.ikard.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Referentienummer: ZP 070/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych - 17 części.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426459

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: