Leveringen - 493878-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Machines voor dataprocessing (hardware)

2018/S 216-493878

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 205-467513)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
00699021
Hlboká cesta
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
833 36
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Peter Macháč
Telefoon: +421 259782892
E-mail: Peter.Machac@mzv.sk
Fax: +421 259782899
NUTS-code: SK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mzv.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo

Referentienummer: 011816/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom verejného obstarávania je dodávka výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 205-467513

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
In plaats van:

(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Te lezen:

(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže určil v súlade s § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pre časť č. 5 predmetu zákazky dlhšiu dobu ako je doba uvedená podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Afdelingsnummer: III
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
In plaats van:

(1) Pre podmienku na predloženie dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie skutočnosti, že uchádzač za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako sú:

a) servery, stolové počítače a sieťové prvky v minimálnej celkovej hodnote 2 000 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 1 predmetu zákazky,

b) prenosné počítače v minimálnej celkovej hodnote 50 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 2 predmetu zákazky,

c) periférne zariadenia výpočtovej techniky v minimálnej celkovej hodnote 500 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 3 predmetu zákazky,

d) spotrebný materiál výpočtovej techniky v minimálnej celkovej hodnote 30 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 4 predmetu zákazky,

e) zariadenia na špeciálne použitie (čítačka dokladov, skener odtlačkov prstov, čítačka čiarových kódov,podpisový biometrický tablet) v minimálnej celkovej hodnote 500 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 5 predmetu zákazky,

f) digitálne fotoaparáty v minimálnej celkovej hodnote 20 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 6 predmetu zákazky,

Te lezen:

(1) Pre podmienku na predloženie dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie skutočnosti, že uchádzač

a) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako sú: servery, stolové počítače a sieťové prvky v minimálnej celkovej hodnote 2 000 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 1 predmetu zákazky,

b) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako sú: prenosné počítače v minimálnej celkovej hodnote 50 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 2 predmetu zákazky,

c) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako sú: periférne zariadenia výpočtovej techniky v minimálnej celkovej hodnote 500 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 3 predmetu zákazky,

d) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako sú: spotrebný materiál výpočtovej techniky v minimálnej celkovej hodnote 30 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 4 predmetu zákazky,

e) za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako sú: zariadenia na špeciálne použitie (čítačka dokladov, skener odtlačkov prstov, čítačka čiarových kódov,podpisový biometrický tablet) v minimálnej celkovej hodnote 500 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 5 predmetu zákazky,

f) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako sú: digitálne fotoaparáty v minimálnej celkovej hodnote 20 000,00 EUR bez DPH, v prípade ak predkladá ponuku na časť č. 6 predmetu zákazky,

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: