Leveringen - 493879-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Personal computers

2018/S 216-493879

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-426550)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polen
Contactpersoon: Marta Kocot
Telefoon: +48 226036808
E-mail: marta.kocot@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy komputerów przenośnych

Referentienummer: WZP-4653/18/205/Ł
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy komputerów przenośnych.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 3 zadania:

Zadanie nr 1 – Dostawy komputerów przenośnych biurowych - w ramach zadania zamawiający planuje zakup 500 sztuk asortymentu

Zadanie nr 2 – Dostawy komputerów przenośnych graficznych - w ramach zadania zamawiający planuje zakup 400 sztuk asortymentu

Zadanie nr 3 – Dostawy komputerów przenośnych video - w ramach zadania zamawiający planuje zakup 100 sztuk asortymentu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne asortymentu zawiera załącznik nr 2a÷2c do dokumentacji postępowania (odpowiednio do zadania).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426550

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: