Leveringen - 493882-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Martin: Onderbrekingsvrije stroomvoorziening

2018/S 216-493882

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 167-379921)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
00397865
Malá Hora
Martin
036 01
Slovakije
Telefoon: +421 432633427
E-mail: darina.kovacova@jfmed.uniba.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jfmed.uniba.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2918

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Záložný zdroj

Referentienummer: JLFUK MT 4-OVO/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31154000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Verejný obstarávateľ plánuje výstavbu budovy národnej biobanky, ktorá by mala byť funkčne prepojená na Výskumné centrum BioMed Martin. Vzhľadom k tomu, že prístrojové vybavenie biobanky a BioMedu je vysoko senzitívne, je nevyhnutné zabezpečiť tieto zariadenia proti výkyvom a externým výpadkom elektrickej energie. Zároveň požaduje zabezpečenie výpadkov elektrickej energie pre dátové centrum a úložiská údajov súvisiacich so vzorkami biologického materiálu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné obstarať záložné zdroje - 2 ks, ktoré budú minimalizovať až eliminovať kolísanie alebo výpadok elektrickej energie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 167-379921

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikácia
In plaats van:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov https://www.evo.gov.sk

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky adresa (URL): https://www.evo.gov.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Te lezen:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/415694

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Áno/Modernizovaný systém EVO

Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/415694

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Doplňujúce informácie:
In plaats van:

5.V prípade predloženia naskenovaných dokladov, pokiaľ sa nejedná o doklady verejne dostupné, bude verejný obstarávateľ požadovať predloženie originálov dokladov, resp. ich úradne overených kópií od úspešného uchádzača v procese posudzovania splnenia podmienok účasti podľa § 40 vo väzbe na § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Te lezen:

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje podmienky účasti sa predkladajú výlučne elektronicky s využitím funkcionalít modernizovaného systému EVO. Dokumenty sa predkladajú ako scan pôvodných dokumentov vo formáte pdf. pokiaľ nie je uvedené inak.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1.Ver.súťaž podľa ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje po 18.10.2018 prostredníctvom Modernizovaného systému elektronického verejného obstarávania, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 a § 20 ods. 1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme modernizovaného EVO je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie modernizovaného systému EVO.

Link na VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/415694

Postup pre záujemcu/uchádzača:

1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.

2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať.

https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.

4.Cez priložený odkaz zaevidujte Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke).

https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZiadostPapierovaForma/ZiadostPapierovaFormaDetail.aspx?ZakazkaId=415694

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

5.Súťažné podklady sú okrem linku uvedeného v časti I.3) tohto oznámenia dostupné a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2918