Leveringen - 493883-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Communicatie- en multimediasoftware

2018/S 216-493883

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-426491)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sport.Video II.
47328312
Rybné námestie
Bratislava
811 02
Slovakije
Contactpersoon: JUDr. Silvia Štarková
Telefoon: +421 905111585
E-mail: starkova@aegroup.sk
NUTS-code: SK010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sport.video

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automatizované nahrávacia stanica pre spoločnosť Sport.Video II.,s.r.o.

Referentienummer: VO/SportVideo/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je do dodanie tovaru- softvéru, ktorý slúži na automatizované nahrávanie športových prenosov

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426491

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: