Leveringen - 493884-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Röntgenapparatuur

2018/S 216-493884

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 195-440943)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
00165565
Limbová
Bratislava-Nové Mesto
837 52
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Martina Vetráková
Telefoon: +421 259373322
E-mail: martina.vetrakova@health.gov.sk
NUTS-code: SK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.health.gov.sk/Titulka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RTG mobilné digitálne s C-ramenom

Referentienummer: S11669-2018-OVO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

RTG mobilné digitálne s C-ramenom

— názov predmetu zákazky časť 1: Skupina 3 - RTG 2: Mobilný digitálny s C-ramenom bez zosilňovača - všeobecná chirurgia väčšieho rozsahu ortopédia/trauma

— názov predmetu zákazky časť 2: Skupina 3 - RTG 3M: Mobilný digitálny s C-ramenom, 20 detektor - intervenčná rádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia

— názov predmetu zákazky časť 3: Skupina 3 - RTG 3V: Mobilný digitálny s C-ramenom, 30 detektor - intervenčná rádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia

— názov predmetu zákazky časť 4: Skupina 3: RTG4 mobilný digitálny s C-ramenom, CMOS detektor - intervenčná rádiológia a kardiológia

— názov predmetu zákazky časť 5:Skupina 3 - RTG 5M: mobilný digitálny s C-ramenom - 20 detektor, väčší výkon - intervenčná rádiológia a kardiológia

— názov predmetu zákazky časť 6:Skupina 3 - RTG 5V: mobilný digitálny s C-ramenom - 30 detektor, väčší výkon - intervenčná rádiológia a kardiológia

Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predať a dodať potencionálnemu kupujúcemu/im, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 časti B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov, röntgeny a poskytnúť záručný servis, uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440943

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: