Leveringen - 493886-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Elektrotechnische uitrusting

2018/S 216-493886

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-426494)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Staré Mesto
812 72
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Miroslav Škvarka
Telefoon: +421 250944337
E-mail: miroslav.skvarka@minv.sk
Fax: +421 250944008
NUTS-code: SK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.minv.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/7profN/pdetaN/239

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31730000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku:

1. Dátové siete LAN

2. Dátové siete WAN

3. Dátové siete SAN

4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov

5. IP audio a videokonferenčná technika

6. Rádiové prevádzače

8. Koncové rádiostanice

9. IKT do mobilného prostredia

10. Súvisiace licencie

11. Iná súvisiaca infraštruktúra

Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: služby technického špecialistu (senior, junior).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v znení súťažných podkladov (EPP/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Predmet zákazky).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426494

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 05/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 16/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: