Leveringen - 493889-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Hulpmiddelen voor gehandicapten

2018/S 216-493889

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-450239)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych
ul. Goldhammera 3
Tarnów
33-100
Polen
Contactpersoon: Iwona Wałaszek
Telefoon: +48 146882838
E-mail: subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl
Fax: +48 146882837
NUTS-code: PL217

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bip.malopolska.pl/subregionalnecentrum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa wyposażenia Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych

Referentienummer: 1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196200 - DA33
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Zakup, dostawę oraz montaż lub złożenie wraz z uruchomieniem w budynku Centrum przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie nowego i nie używanego wyposażenia oraz sprzętu,

b) przeprowadzenie instruktażu (szkolenia) w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu i wyposażenia – dotyczy zakresów nr 3 i 4,

c) przeprowadzenie czynności serwisowych w okresie gwarancji.

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

1.1. Meble – zakres nr 1.

1.2. Sprzęt elektroniczny – zakres nr 2.

1.3. Sprzęt AGD - zakres nr 3.

1.4. Sprzęt rehabilitacyjny - zakres nr 4.

1.5. Pozostałe wyposażenie (pościel, ręczniki, naczynia, sztućce, pojemniki, itp) – zakres nr 5.

1.6. Środki ochronne, dezynfekcyjne i higieniczno-pielęgnacyjne – zakres nr 6.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-450239

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: