Works - 493890-2021

01/10/2021    S191

België-Hasselt: Bruggenbouwwerkzaamheden

2021/S 191-493890

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 186-480651)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: ir. Hannes Moons
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423384

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw Matadibrug Handelsdok Gent.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARW-21-011 - publicatie-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221100 Bruggenbouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een statische fiets- en voetgangersbrug over het Handelsdok te Gent. De toekomstige brug zal de Handelsdokkaai (westelijke oever) verbinden met de Schipperskaai (oostelijke oever) en bevindt zich in het verlengde van de Kraankindersstraat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 186-480651

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bijlage 2 is te downloaden bij dit verbeteringsbericht nr. 1.