Leveringen - 493898-2018

09/11/2018    S216

Hongarije-Boedapest: Strooizout

2018/S 216-493898

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-433547)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35618302
Postadres: Fényes Elek utca 7–13.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefoon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018

Referentienummer: EKR000619882018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100 Strooizout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges közvetlen útszórásra alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt mérnökségeire 24 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi keretszerződés szerint, legfeljebb az ajánlati részenként megjelölt keretmennyiség erejéig, Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-433547

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: VI.4.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) pont folytatása:

11.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke

Az 1. ajánlati rész tekintetében: 5 000 000 Ft;

A 2.ajánlati rész tekintetében: 5 000 000 Ft;

A 3.ajánlati rész tekintetében: 500 000 Ft.

Több részre történő ajánlattétel esetében, a részenkénti ajánlati biztosíték összegek összeadódnak.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz.bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:

— az átutalást igazoló dokumentummal,vagy

— a bankgarancia,ill.a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.

12. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Értékelési szempont a 1-2. részek esetén: Az ár értékelési részszempont vonatkozásában a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével.A készletbiztonság értékelési részszempont a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosítás módszerével. Ajánlatkérő a készletbiztonság értékelési részszempont vonatkozásában megjelölt fedett tároló(k) kapcsán elfogadja az előszerződéssel vagy szerződéssel (pl. ingatlan előbérleti szerződés) lekötött tárolókapacitást is.

Értékelési szempont a 3. rész esetén: Legalacsonyabb ár alapján (Kbt.76.§(2) bek.)figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott műszaki követelménynek megfelelő áru.

13. Az ömlesztett útszóró só Közbeszerzési Dokumentumokban nem részletezett műszaki paramétereire, továbbá a mintavételre és a laborvizsgálatra az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban fogalt követelmények érvényesek.

14. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy elfogadja, hogy a termék átadás átvétele során Ajánlatkérő jogosult – szerződés szerint- a Terméket mintavételnek alávetni és a mintát vizsgálat céljából Saját akkreditált vizsgálólaboratóriummal megvizsgáltatni. Ajánlattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az Ajánlatkérő által közölt laboratóriumi vizsgálat eredményeket magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog Ajánlattevőt nem illeti meg.

15. Ajánlattevő az 1-2. részek tekintetében nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig – ajánlati részenként – rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlatkérő a depózott só mennyiségét a Műszaki Leírásban módszertan (köbölés) révén ellenőrzi. Ha a vizsgálat alapján az előírt sómennyiség meglétének hiánya állapítható meg, ez visszalépésnek minősül a szerződéskötéstől, ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alkalmazhatja.

16. Ajánlatkérő a helyszíni rakodás körülményeinek megismerése céljából lehetőséget ad az ürítési helyszínek megtekintésére 15.10.2018 napján 9:00–11:00.óráig terjedő időszakban. A helyszínek pontos címét a KD mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.

17.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

18. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19. FAKSZ: Juhász Dániel 01032.

Te lezen:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) pont folytatása:

11.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke

Az 1. ajánlati rész tekintetében: 5 000 000 Ft;

A 2.ajánlati rész tekintetében: 5 000 000 Ft;

A 3.ajánlati rész tekintetében: 500 000 Ft.

Több részre történő ajánlattétel esetében, a részenkénti ajánlati biztosíték összegek összeadódnak.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz.bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:

— az átutalást igazoló dokumentummal,vagy

— a bankgarancia,ill.a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.

12. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10.

Értékelési szempont a 1-2. részek esetén: Az ár értékelési részszempont vonatkozásában a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével.A készletbiztonság értékelési részszempont a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosítás módszerével. Ajánlatkérő a készletbiztonság értékelési részszempont vonatkozásában megjelölt fedett tároló(k) kapcsán elfogadja az előszerződéssel vagy szerződéssel (pl. ingatlan előbérleti szerződés) lekötött tárolókapacitást is.

Értékelési szempont a 3. rész esetén: Legalacsonyabb ár alapján (Kbt.76.§(2) bek.)figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott műszaki követelménynek megfelelő áru.

13. Az ömlesztett útszóró só Közbeszerzési Dokumentumokban nem részletezett műszaki paramétereire, továbbá a mintavételre és a laborvizsgálatra az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban fogalt követelmények érvényesek.

14. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy elfogadja, hogy a termék átadás átvétele során Ajánlatkérő jogosult – szerződés szerint- a Terméket mintavételnek alávetni és a mintát vizsgálat céljából Saját akkreditált vizsgálólaboratóriummal megvizsgáltatni. Ajánlattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az Ajánlatkérő által közölt laboratóriumi vizsgálat eredményeket magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog Ajánlattevőt nem illeti meg.

15. Ajánlattevő az 1-2. részek tekintetében nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig – ajánlati részenként – rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlatkérő a depózott só mennyiségét a Műszaki Leírásban módszertan (köbölés) révén ellenőrzi. Ha a vizsgálat alapján az előírt sómennyiség meglétének hiánya állapítható meg, ez visszalépésnek minősül a szerződéskötéstől, ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alkalmazhatja.

16. Ajánlatkérő a helyszíni rakodás körülményeinek megismerése céljából lehetőséget ad az ürítési helyszínek megtekintésére 15.10.2018 napján 9:00–11:00.óráig terjedő időszakban. A helyszínek pontos címét a KD mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.

17.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

18. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19. FAKSZ: Juhász Dániel 01032; dr. Csoboth Zília 00146.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: