Leveringen - 493898-2018

09/11/2018    S216

Magyarország-Budapest: Útszóró só

2018/S 216-493898

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 192-433547)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Útszóró só beszerzése 2018

Hivatkozási szám: EKR000619882018
II.1.2)Fő CPV-kód
34927100 Útszóró só
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges közvetlen útszórásra alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt mérnökségeire 24 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi keretszerződés szerint, legfeljebb az ajánlati részenként megjelölt keretmennyiség erejéig, Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/11/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 192-433547

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 07/11/2018
Helyi idő: 08:00
Helyesen:
Dátum: 14/11/2018
Helyi idő: 08:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 07/11/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 14/11/2018
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) pont folytatása:

11.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke

Az 1. ajánlati rész tekintetében: 5 000 000 Ft;

A 2.ajánlati rész tekintetében: 5 000 000 Ft;

A 3.ajánlati rész tekintetében: 500 000 Ft.

Több részre történő ajánlattétel esetében, a részenkénti ajánlati biztosíték összegek összeadódnak.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz.bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:

— az átutalást igazoló dokumentummal,vagy

— a bankgarancia,ill.a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.

12. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Értékelési szempont a 1-2. részek esetén: Az ár értékelési részszempont vonatkozásában a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével.A készletbiztonság értékelési részszempont a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosítás módszerével. Ajánlatkérő a készletbiztonság értékelési részszempont vonatkozásában megjelölt fedett tároló(k) kapcsán elfogadja az előszerződéssel vagy szerződéssel (pl. ingatlan előbérleti szerződés) lekötött tárolókapacitást is.

Értékelési szempont a 3. rész esetén: Legalacsonyabb ár alapján (Kbt.76.§(2) bek.)figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott műszaki követelménynek megfelelő áru.

13. Az ömlesztett útszóró só Közbeszerzési Dokumentumokban nem részletezett műszaki paramétereire, továbbá a mintavételre és a laborvizsgálatra az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban fogalt követelmények érvényesek.

14. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy elfogadja, hogy a termék átadás átvétele során Ajánlatkérő jogosult – szerződés szerint- a Terméket mintavételnek alávetni és a mintát vizsgálat céljából Saját akkreditált vizsgálólaboratóriummal megvizsgáltatni. Ajánlattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az Ajánlatkérő által közölt laboratóriumi vizsgálat eredményeket magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog Ajánlattevőt nem illeti meg.

15. Ajánlattevő az 1-2. részek tekintetében nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig – ajánlati részenként – rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlatkérő a depózott só mennyiségét a Műszaki Leírásban módszertan (köbölés) révén ellenőrzi. Ha a vizsgálat alapján az előírt sómennyiség meglétének hiánya állapítható meg, ez visszalépésnek minősül a szerződéskötéstől, ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alkalmazhatja.

16. Ajánlatkérő a helyszíni rakodás körülményeinek megismerése céljából lehetőséget ad az ürítési helyszínek megtekintésére 15.10.2018 napján 9:00–11:00.óráig terjedő időszakban. A helyszínek pontos címét a KD mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.

17.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

18. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19. FAKSZ: Juhász Dániel 01032.

Helyesen:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) pont folytatása:

11.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke

Az 1. ajánlati rész tekintetében: 5 000 000 Ft;

A 2.ajánlati rész tekintetében: 5 000 000 Ft;

A 3.ajánlati rész tekintetében: 500 000 Ft.

Több részre történő ajánlattétel esetében, a részenkénti ajánlati biztosíték összegek összeadódnak.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz.bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:

— az átutalást igazoló dokumentummal,vagy

— a bankgarancia,ill.a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.

12. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10.

Értékelési szempont a 1-2. részek esetén: Az ár értékelési részszempont vonatkozásában a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével.A készletbiztonság értékelési részszempont a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosítás módszerével. Ajánlatkérő a készletbiztonság értékelési részszempont vonatkozásában megjelölt fedett tároló(k) kapcsán elfogadja az előszerződéssel vagy szerződéssel (pl. ingatlan előbérleti szerződés) lekötött tárolókapacitást is.

Értékelési szempont a 3. rész esetén: Legalacsonyabb ár alapján (Kbt.76.§(2) bek.)figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott műszaki követelménynek megfelelő áru.

13. Az ömlesztett útszóró só Közbeszerzési Dokumentumokban nem részletezett műszaki paramétereire, továbbá a mintavételre és a laborvizsgálatra az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban fogalt követelmények érvényesek.

14. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy elfogadja, hogy a termék átadás átvétele során Ajánlatkérő jogosult – szerződés szerint- a Terméket mintavételnek alávetni és a mintát vizsgálat céljából Saját akkreditált vizsgálólaboratóriummal megvizsgáltatni. Ajánlattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az Ajánlatkérő által közölt laboratóriumi vizsgálat eredményeket magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog Ajánlattevőt nem illeti meg.

15. Ajánlattevő az 1-2. részek tekintetében nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig – ajánlati részenként – rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlatkérő a depózott só mennyiségét a Műszaki Leírásban módszertan (köbölés) révén ellenőrzi. Ha a vizsgálat alapján az előírt sómennyiség meglétének hiánya állapítható meg, ez visszalépésnek minősül a szerződéskötéstől, ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alkalmazhatja.

16. Ajánlatkérő a helyszíni rakodás körülményeinek megismerése céljából lehetőséget ad az ürítési helyszínek megtekintésére 15.10.2018 napján 9:00–11:00.óráig terjedő időszakban. A helyszínek pontos címét a KD mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.

17.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

18. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19. FAKSZ: Juhász Dániel 01032; dr. Csoboth Zília 00146.

VII.2)További információk: