Leveringen - 493899-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Medische apparatuur

2018/S 216-493899

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 195-440872)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Mikulewicz
Telefoon: +48 895398297
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.poliklinika.net

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby oddziału urologii

Referentienummer: ZPZ-44/09/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia stanowi:

Zadanie 1 - Resektoskop - 2 szt., Cystoskop operacyjny z dźwignią Albarrana -2 szt.,

Zadanie 2 – Uretrotom optyczny,

Zadanie 3 – Ureterorenoskop półsztywny - 2 szt.,

Zadanie 4 – Ultrasonograf,

Zadanie 5 – Tor wizyjny do operacji endoskopowych,

Zadanie 6 – Platforma do elektrochirurgii,

Zadanie 7 – Aparat do biopsji gruboigłowej stercza,

Zadanie 8 – Aparat do znieczuleń,

Zadanie 9 – Ssak elektryczny,

Zadanie 10 – Zestaw do trudnych intubacji,

Zadanie 11 – Defibrylator,

Zadanie 12 – Wózek anestezjologiczny.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440872

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 16/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Te lezen:
Datum: 21/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 16/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:10
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zmiana terminów spowodowana jest wprowadzeniem zmian do SIWZ i wzoru umowy.