Leveringen - 493900-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Medische apparatuur

2018/S 216-493900

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-450616)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
ul. Świętego Józefa 53-59
Toruń
87-100
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Telefoon: +48 566793496
E-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl
Fax: +48 566793682
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa angiografów w ramach projektu nr RPKP.02.01.00-04.0002/17 „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”

Referentienummer: W.Sz.Z: TZ-280-111/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch angiografów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w ramach projektu nr RPKP.02.01.00-04.0002/17 „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1, Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-450616

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
In plaats van:
Te lezen:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: