Leveringen - 493903-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Farmaceutische producten

2018/S 216-493903

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-426449)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 426895819
E-mail: om.kowalska@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kopernik.lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

107 zp18 Postęp. o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wartości pow. 10 000 000 EUR na dostawy prod. farm.mat. med., roz.lecz. oraz surowców i art. pomoc.do recep. dla WWCOiT w Łodzi

Referentienummer: 107zp18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres

- 24 miesiące (w zakresie pakietu 1-10, 33-37, 41-42, 56-61) od daty obowiązywania umowy

— 36 miesięcy (w zakresie pakietu 11-32, 38-40, 43-55) od daty obowiązywania umowy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426449

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
In plaats van:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).- nie dotyczy pakietu nr 42, 54

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami)- nie dotyczy pakietu nr 42, 54

Te lezen:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 6.9.2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).- nie dotyczy pakietu nr 42, 54

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.9.2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) - nie dotyczy pakietu nr 42, 54, 16

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: