Leveringen - 493905-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Louis: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 216-493905

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-447536)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Commune de Saint-Louis
Saint-Louis
Frankrijk
Telefoon: +33 262919466
E-mail: commandepublique@mairie-saint-louis.re
Fax: +33 262576449
NUTS-code: FRY40

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://saintlouis.re

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics-saintlouis.omnikles.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour l'acquisition de matériels et fournitures informatiques

Referentienummer: 2018052
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition, livraison et maintenance de matériels informatiques, bureautiques et de matériel de vidéo projection.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-447536

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 16/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: