Leveringen - 493908-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Elbląg: Passagierswagons voor tramspoor

2018/S 216-493908

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 196-442789)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina – Miasto Elbląg
170747715
ul. Łączności 1
Elbląg
82-300
Polen
Contactpersoon: Aleksandra Goszczyńska
Telefoon: +48 552393128
E-mail: rzp@umelblag.pl
Fax: +48 552393334
NUTS-code: PL621

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umelblag.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”

Referentienummer: RZP.271.61.2018.AG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”

Miejsce dostawy wagonu tramwajowego: Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg, teren zajezdni tramwajowej

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest realizowany przy udziale finansowym środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-442789

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: