Leveringen - 493910-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Farmaceutische producten

2018/S 216-493910

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 197-445012)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
Wrocław
53-439
Polen
Contactpersoon: Teresa Podsiadło
Telefoon: +49 713349520
E-mail: t.podsiadlo@dcchp.pl
Fax: +49 713349420
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dcchp.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt

Referentienummer: BZP.3810.84.2018.KK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-445012

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: