Leveringen - 493920-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Grudziądz: Loodvrije benzine

2018/S 216-493920

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-433425)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30
Grudziądz
86-300
Polen
Contactpersoon: Aleksandra Cyrankowska
Telefoon: +48 564681300-15
E-mail: mwio@mwio.pl
Fax: +48 564504934
NUTS-code: PL616

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mwio.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Referentienummer: ZP10/2018/PN/OZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sprzedaż wraz z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego „standardowego” (ON) przeznaczonego do tankowania pojazdów i urządzeń spalinowych Zamawiającego, spełniającego wymogi normy PN-EN590+A1:2017-06 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż, określone w wyżej wspomnianej normie oraz w załączniku nr 3 do Rozporządzenia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż 290 000 litrów (wartość szacunkowa) oleju napędowego wraz z sukcesywnym dostarczaniem do Zamawiającego.Określona przez Zamawiającego ilość oleju napędowego (290 000 litrów) jest ilością szacunkową i w związku z tym może ulec zmianie ±10 %,w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości oleju napędowego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-433425

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:45
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: