Leveringen - 493921-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Draagbare computers

2018/S 216-493921

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 158-361804)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polen
Contactpersoon: Magdalena Chudyka
Telefoon: +48 618785210
E-mail: zp@um.poznan.pl
Fax: +48 618785203
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.poznan.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 80 notebooków

Referentienummer: ZOU-XII.271.59.2018.MC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa 80 notebooków, fabrycznie nowych, nieużywanych, określonych w załącznikach nr 1a i 1b do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część I: Dostawa 40 notebooków;

Część II: Dostawa 40 notebooków.

Wymagane jest zapewnienie minimum 36-miesięcznego okresu gwarancji producenta i sprzedającego na dostarczony sprzęt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-361804

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 1
In plaats van:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 179 920.00 PLN

Te lezen:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 174 920.00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 2
In plaats van:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 179 920.00 PLN

Te lezen:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 174 920.00 PLN

VII.2)Overige nadere inlichtingen: