Leveringen - 493928-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Medische verbruiksartikelen

2018/S 216-493928

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 203-461561)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Postadres: Al. Racławickie 23
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-049
Land: Polen
Contactpersoon: Zespół zamówień publicznych
E-mail: zp@1wszk.elk.pl
Telefoon: +48 876219936
Fax: +48 876219987

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.1wszk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa opatrunków, obłożeń oraz materiałów jednorazowego użytku

Referentienummer: DZP/PN/49/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461561

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
In plaats van:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatniepodadresem: http://www.1wszk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinieul. Kościuszki 30Ełk19-300PolskaOsoba dokontaktów: Aneta RydzewskaTel.: +48 876219936E-mail: zp@1wszk.elk.pl Faks: +48 876219987Kod NUTS:PL623

Adresy internetowe:

Główny adres: www.1wszk.pl

Te lezen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatniepodadresem: www.1wszk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektronicznązapośrednictwem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie sąogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskaćbezpłatnie podadresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Afdelingsnummer: II.1.4
In plaats van:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa opatrunków, obłożeń oraz materiałów jednorazowego użytku” zgodnie

Z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 dlazadań2.1.-2.32 - Formularze cenowe.

Te lezen:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa opatrunków, obłożeń oraz materiałów jednorazowego użytku” zgodnie

Z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 dlazadań2.1.-2.33 - Formularze cenowe.

Afdelingsnummer: III.1.1
In plaats van:

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowegolub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający WYKLUCZY z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.24ust.1 pkt. 12-23 oraz określone w art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Prawo za mówień publicznych.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust.1ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu art.24 ust.1 pkt.12-3 ustawy Pzp oraz art.24 ust.5 pkt. 1 i 8,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to zodrębnychprzepisów:Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie powyższego warunku,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie powyższego warunku,

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony,jeżeliWykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jednozamówienieobejmujące swoim zakresem dostawę opatrunków, obłożeń lub materiałów jednorazowego użytkustanowiącychprzedmiot niniejszego postępowania o łącznej wartości nie mniejszej niż 516 698,21 zł, a wprzypadku składniaofert na wybrane zadania w wysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dlazadań, na które jestskładana oferta – zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.

Te lezen:

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowegolub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający WYKLUCZY z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.24ust.1 pkt. 12-23 oraz określone w art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Prawo za mówień publicznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust.1ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu art.24 ust.1 pkt.12-3 ustawy Pzp oraz art.24 ust.5 pkt. 1 i 8,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to zodrębnychprzepisów:Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie powyższego warunku,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie powyższego warunku,

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony,jeżeliWykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jednozamówienieobejmujące swoim zakresem dostawę opatrunków, obłożeń lub materiałów jednorazowego użytkustanowiącychprzedmiot niniejszego postępowania o łącznej wartości nie mniejszej niż 524 678,21 zł, a wprzypadku składniaofert na wybrane zadania w wysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dlazadań, na które jestskładana oferta – zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.

Afdelingsnummer: III.1.3
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanielubwykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzeniadziałalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresemdostawęopatrunków, obłożeń lub materiałów jednorazowego użytku stanowiących przedmiot niniejszegopostępowaniao łącznej wartości nie mniejszej niż 516 698,21 zł, a w przypadku składnia ofert na wybranezadania wwysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dla zadań, na które jest składana oferta

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zadanie nr Wartość w PLN

1- 9244,20

2- 7191,80

3- 22509,90

4- 18241,02

5- 38249,89

6- 5629,96

7- 32494,00

8- 2375,80

9- 18410,42

10- 28525,98

11- 6186,74

12- 12034,40

13- 4463,20

14- 896,00

15- 19600,00

16- 1134,00

17- 4771,41

18- 1106,70

19- 54453,70

20- 833,00

21- 4536,00

22- 18900,00

23- 1551,20

24- 6366,22

25- 76132,81

26- 6234,55

27- 17693,90

28- 4465,30

29- 48367,90

30- 609,84

31- 9953,13

32- 33535,25

RAZEM- 516698,21

Te lezen:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lubwykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawęopatrunków, obłożeń lub materiałów jednorazowego użytku stanowiących przedmiot niniejszego postępowaniao łącznej wartości nie mniejszej niż 524 678,21 zł, a w przypadku składnia ofert na wybrane zadania wwysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dla zadań, na które jest składana oferta.

Zadanie nr Wartość w PLN

1- 9244,20

2- 7191,80

3- 22509,90

4- 18241,02

5- 38249,89

6- 5629,96

7- 32494,00

8- 2375,80

9- 18410,42

10- 28525,98

11- 6186,74

12- 12034,40

13- 4463,20

14- 896,00

15- 19600,00

16- 1134,00

17- 4771,41

18- 1106,70

19- 54453,70

20- 833,00

21- 4536,00

22- 18900,00

23- 1551,20

24- 6366,22

25- 76132,81

26- 6234,55

27- 17693,90

28- 4465,30

29- 48367,90

30- 609,84

31- 9953,13

32- 33535,25

33- 7980,00

RAZEM- 524 678,21

Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanychdlazadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę:

Zadanie nr Wartość w PLN

1- 264,12

2- 205,48

3- 643,14

4- 521,17

5- 1092,85

6- 160,86

7- 928,40

8- 67,88

9- 526,01

10- 815,03

11- 176,76

12- 343,84

13- 127,52

14- 25,60

15- 560,00

16- 32,40

17- 136,33

18- 31,62

19- 1555,82

20- 23,80

21- 129,60

22- 540,00

23- 44,32

24- 181,89

25- 2175,22

26- 178,13

27- 505,54

28- 127,58

29- 1381,94

30- 17,42

31- 284,38

32- 958,15

RAZEM- 14762,81

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłacawadiumprzelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem:„Dostawamateriałów jednorazowego użytku, opatrunkowych oraz specjalistycznych obłożeń do zabiegów” -Zad. nr ..... -DZP/PN/49/2018 – wadium”.

Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Zaskutecznewniesienie wadium w pieniądzu uznaje się datę i czas uznania rachunku Zamawiającego, w terminieskładaniaofert.

Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu) niebędąrozpatrywane.

UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć w/w dokumenty w oryginale.

Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę ogwarantowaniuwypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanieZamawiającego. Wadiumpowinno obejmować cały okres związania ofertą.

Prosimy nie wkładać oryginału dokumentu do oferty.

1.1.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszejlubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jakonajkorzystniejszazgodniez art.46 ust.1,1a, 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminuskładania ofert Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiającyzwracawadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowyrachunkubankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku orazprowizjibankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ust.3 ustawy Pzp.

4.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. .46 ust.4a. i ust.5 ustawy Pzp.

Zamawiający, w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aaustawy Pzp, tj. - w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, któregoofertazostała oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniutj. zbada oświadczenie wstępne a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26ust. 1 ustawyPzp.

Te lezen:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dlazadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę:

Zadanie nr Wartość w PLN

1- 264,12

2- 205,48

3- 643,14

4- 521,17

5- 1092,85

6- 160,86

7- 928,40

8- 67,88

9- 526,01

10- 815,03

11- 176,76

12- 343,84

13- 127,52

14- 25,60

15- 560,00

16- 32,40

17- 136,33

18- 31,62

19- 1555,82

20- 23,80

21- 129,60

22- 540,00

23- 44,32

24- 181,89

25- 2175,22

26- 178,13

27- 505,54

28- 127,58

29- 1381,94

30- 17,42

31- 284,38

32- 958,15

33- 228,00

RAZEM- 14 990,81

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłacawadium przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem: „Dostawaopatrunków, obłożeń oraz materiałów jednorazowego użytku” - Zad. nr ..... - DZP/PN/49/2018 – wadium”.

Wykonawca powinien złożyć z ofertą dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Za skutecznewniesienie wadium w pieniądzu uznaje się datę i czas uznania rachunku Zamawiającego, w terminie składaniaofert.

Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu) nie będąrozpatrywane.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszazgodnie z art.46 ust.1,1a, 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminuskładania ofert Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwracawadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunkubankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizjibankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ust.3 ustawy Pzp.

4.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. .46 ust.4a. i ust.5 ustawy Pzp.

5. W przypadku wnoszenia wadium za pośrednictwem Platformy zakupowej w innej formie niż w pieniądzuoryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznymosób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY”– poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:10
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający poszerza zakres części przedmiotu zamówienia z 32 zadań o dodatkowe jedno, tj. zadanie nr 33.

Zadanie nr 33 - Elektrody, filtry

Część nr 33