Leveringen - 493930-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Verbruiksartikelen voor nierdialyse

2018/S 216-493930

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 187-421831)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polen
Contactpersoon: Wioletta Stankiewicz - Dział Zamówień Publicznych, parter, blok B, pok. 2
Telefoon: +48 225991700
E-mail: wstankiewicz@spcsk.pl
Fax: +48 225991714
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://spcsk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa serwet sterylnych, ustników papierowych, fartuchów chir., rurek tracheotomijnych, torebek na płyny, filtrów przeciwbakter. oraz materiałów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów - 10 pak.

Referentienummer: DZP.262.136.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181520
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa serwet sterylnych, ustników papierowych, fartuchów chirurgicznych, rurek tracheotomijnych, torebek na płyny, filtrów przeciwbakteryjnych oraz materiałów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów – 10 pakietów (Szczegółowy opis i zakres zawiera SIWZ)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 187-421831

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Te lezen:
Datum: 12/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: