Leveringen - 493931-2018

09/11/2018    S216

Polen-Wroclaw: Instrumenten voor angiografie

2018/S 216-493931

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 206-469805)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.usk.wroc.pl
Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Referentienummer: USK/DZP/PN-329/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111720 Instrumenten voor angiografie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 1 zadanie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-469805

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w Sekcja VI: Informacje uzupełniające, VI.3 Informacje dodatkowe - punkt 10. 10. Odstąpienie zgodnie z ust. 9 może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych od daty wpisania zastrzeżeń do protokołu, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 29.6.2018 r. w ten sposób, że zamiast do dnia 29.6.2018 ma być do dnia 22.4.2019 r.