Leveringen - 493934-2018

09/11/2018    S216

Finland-Helsinki: Software en informatiesystemen

2018/S 216-493934

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kansaneläkelaitos
Nationaal identificatienummer: 0246246-0
Postadres: PL 450, Kela
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00056
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@kela.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kela.fi

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oracle-lisenssit

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 182 840.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Oracle-lisenssit

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Oracle Finland Oy
Nationaal identificatienummer: 0640021-6
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 182 840.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding