Leveringen - 493938-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-Groningen: Software voor onderwijsdoeleinden

2018/S 216-493938

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Rijksuniversiteit Groningen
461966837
Broerstraat 5
Groningen
9712 CP
Nederland
Contactpersoon: Mark Reichenfeld
Telefoon: +31 503639111
E-mail: inkoop@rug.nl
Fax: +31 503635380
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Software voor toegang tot en deelname aan onderwijsconsortium

Referentienummer: 22102018MR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rijksuniversiteit Groningen wenst toegang tot een consortium van een substantieel deel van de Nederlandse universitaire instellingen die gezamenlijk activerende werkvormen creëren en technische oplossingen realiseren voor onderwijskansen die worden aangedragen door een instelling. Voor toegang tot, deelname aan en communicatie met overige deelnemers in het consortium is het noodzakelijk te beschikken over de digitale middelen waarmee het consortium werkt en communiceert.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 220 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft één licentie, inclusief dienstverlening, voor één onderwijsinstelling

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

De Rijksuniversiteit Groningen wenst toegang tot een consortium van een substantieel deel van de Nederlandse universitaire instellingen die gezamenlijk activerende werkvormen creëren en technische oplossingen realiseren voor onderwijskansen die worden aangedragen door een instelling. Voor toegang tot, deelname aan en communicatie met overige deelnemers in het consortium is het noodzakelijk te beschikken over de digitale middelen waarmee het consortium werkt en communiceert.

Binnen het consortium worden technische oplossingen (plug-ins) gecreëerd in nauw overleg met en met grote betrokkenheid van de betreffende docenten, studenten en onderwijskundigen. In een continue cyclus van het ontwerpen van vernieuwingen en verbeteringen worden op verzoek van en in hechte samenwerking met de deelnemende onderwijsinstellingen voortdurend nieuwe didactische toepassingen, innovaties en verbeteringen ontwikkeld voor de door hen gebruikte LMS (Learning Management System). Deze oplossingen zijn LMS-onafhankelijk. Dat wil zeggen dat het LMS van de Rijksuniversiteit Groningen (Blackboard) gekoppeld dient te worden met de diverse LMS van de deelnemende instellingen; het gaat om generiek toepasbare oplossingen.

Na gedegen onderzoek meent de Rijksuniversiteit Groningen dat FeedbackFruits met de OnderwijsDoetank de enige leverancier is die de software en toegang tot omschreven consortium kan leveren. De Rijksuniversiteit Groningen is daarom van plan om met FeedbackFruits de procedure van onderhandelingen in te gaan.

De OnderwijsDoetank heeft als doel technische oplossingen realiseren voor onderwijskansen die worden aangedragen door een instelling. Aan ideeën in het onderwijs is geen gebrek, wel aan een eenvoudige en effectieve methode om die ideeën om te zetten in gevalideerde technische oplossingen. FeedbackFruits heeft daarom in 2016 de OnderwijsDoetank gelanceerd.

Concreet mag een instelling minimaal het volgende verwachten van een deelname aan de OnderwijsDoetank:

— Aandragen van onderwijsproblemen en profiteren van de andere partners,

— Jaarlijks wordt één aangedragen onderwijsprobleem van de instelling aangepakt,

— Jaarlijks komen er verschillende oplossingen voor onderwijsproblemen van andere instellingen beschikbaar,

— De gerealiseerde innovaties kunnen eenvoudig apart ontsloten worden in het LMS (ongeacht het type).

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Software voor toegang tot en deelname aan onderwijsconsortium

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
FeedbackFruits
Plantage Middenlaan 60
Amsterdam
1018 DH
Nederland
NUTS-code: NL

Internetadres: https://feedbackfruits.com

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 220 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 220 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Groningen
Postbus 781
Groningen
9700 AT
Nederland
Telefoon: +31 883614444
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Fax: +31 883614444

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Contact

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018