Leveringen - 493947-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Asfalt

2018/S 216-493947

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
AK15427
Fényes Elek utca 7–13.
Budapest
1024
Hongarije
Contactpersoon: dr. Falucskai Zoltán
Telefoon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Melegaszfalt beszerzése – 2017 Pécs-felső mérnökség

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113620
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Melegaszfalt beszerzése – 2017 Pécs-felső mérnökség

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231
Voornaamste plaats van uitvoering:

A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pécs – felső Mérnökség telephelye.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Szerződés szerinti típusú melegaszfalt termékek szállítása (adásvétele) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére a szerződés szerinti nettó keretösszeg – vagy Ajánlatkérő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege – kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 081-181184

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: KB-2017/0000222/001/00
Perceel nr.: 1
Benaming:

Melegaszfalt beszerzése – 2017 Pécs-felső mérnökség

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
09/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
G-PLAN ÉPÍTŐ Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipari park III. utca 12.
Bóly
7754
Hongarije
Telefoon: +36 309721500
E-mail: karasz.tamas@gepito.hu
NUTS-code: HU231

Internetadres: http://www.gepito.hu

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 51 507 692.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Szerződés módosításának dátuma: 15.10.2018

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kerül sor.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. §. szerint történik.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
44113620
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113620
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teljesítés fő helyszíne:

Magyar Közút Nonprofit Zrt Pécs-felső Mérnökség telephelye.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szerződés szerinti típusú melegaszfalt termékek szállítása (adásvétele) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére a szerződés szerinti nettó keretösszeg – vagy Ajánlatkérő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege – kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 56 657 692.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
G-PLAN ÉPÍTŐ Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipari park III. utca 12.
Bóly
7754
Hongarije
Telefoon: +36 309721500
E-mail: karasz.tamas@gepito.hu
NUTS-code: HU231

Internetadres: http://www.gepito.hu

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Eredeti szerződés 1.1. pontja az alábbi részben módosul, a rendelkezés nem módosított részei változatlan tartalommal irányadóak:

1. sz. rész: Pécs-felső mérnökség

Szerződés szerinti típusú és minőségű aszfalttermék, Mérnökségtől mért átadási távolsága (km): 1,0

Keretösszeg: 56 657 692 nettó Ft, amely maximum nettó 16 997 308 Ft összeggel megemelhető Vevő opciós jogának gyakorlása esetén

Eredeti szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Vevő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával az Adásvételi keretszerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, maximum összesen 16 997 308 nettó forinttal megemelheti. Vevő az Adásvételi keretszerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (jelen keretszerződés 11.1. pontja) jelentheti be Eladónak írásban a 6.5. pont szerinti kapcsolattartásra kijelölt személyeken keresztül és Eladó a bejelentést követően is köteles a melegaszfalt szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

A „Melegaszfalt beszerzése – 2017” elnevezésű, 2017/S 130-265501 számon indított uniós értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárás 1. sz. része („Melegaszfalt beszerzése – 2017” – Pécs-felső mérnökség) tárgyban 9.4.2018 dátummal létrejött adásvételi keretszerződés ellenértéke (keretösszeg + opció) a szerződött egységárakon nem teszi lehetővé a szerződéshez tartozó mérnökség által betervezett burkolatjavítási és felújítási munkák végrehajtását. Ahhoz, hogy ezen munkák elvégzéséhez is biztosított legyen a melegaszfalt, nélkülözhetetlen a hatályos melegaszfalt szerződés ellenértékének megemelése.

Vevő az Adásvételi keretszerződés ellenértékének megemelésével tud csak gondoskodni a 6/1998.(III.11) KHVM rendelet mellékletének 5.2 pontjában előírt kötelezettségeinek teljesítéséről.

Felek rögzítik, hogy Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen Adásvételi keretszerződés módosítás megkötésére.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 51 507 692.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 56 657 692.00 HUF