Leveringen - 493950-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Asfalt

2018/S 216-493950

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
AK15427
Fényes Elek utca 7–13.
Budapest
1024
Hongarije
Contactpersoon: dr. Falucskai Zoltán
Telefoon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Melegaszfalt beszerzése – 2017 Tiszafüred mérnökség

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113620
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Melegaszfalt beszerzése – 2017 Tiszafüred mérnökség

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tiszafüred Mérnökség telephelye.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Szerződés szerinti típusú melegaszfalt termékek szállítása (adásvétele) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részérea szerződés szerinti nettó keretösszeg – vagy Ajánlatkérő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege – kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 081-181184

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: KB-2017/0000222/048/00
Perceel nr.: 48
Benaming:

Melegaszfalt beszerzése -2017 Tiszafüred mérnökség

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
27/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hongarije
Telefoon: +36 303839475
E-mail: gyula.kondor@strabag.com
Fax: +36 46412289
NUTS-code: HU110

Internetadres: http://www.strabag.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 21 546 154.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződés módosításának dátuma: 2018.10.15

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
1026 Budapest, Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. § szerint történik.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
1026 Budapest, Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
44113620
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113620
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tiszafüred Mérnökség telephelye.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szerződés szerinti típusú melegaszfalt termékek szállítása (adásvétele) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére a szerződés szerinti nettó keretösszeg – vagy Ajánlatkérő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege – kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 23 700 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hongarije
Telefoon: +36 303839475
E-mail: gyula.kondor@strabag.com
Fax: +36 46412289
NUTS-code: HU110

Internetadres: http://www.strabag.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Eredeti szerződés 1.1. pontja az alábbi részben módosul, a rendelkezés nem módosított részei változatlan tartalommal irányadóak:

48. sz. rész: Tiszafüred mérnökség

Szerződés szerinti típusú és minőségű aszfalttermék, Mérnökségtől mért átadási távolsága (km): 35,4

Keretösszeg: 23 700 000 nettó Ft, amely maximum nettó 7 110 000 Ft összeggel megemelhető Vevő opciós jogának gyakorlása esetén

Eredeti szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Vevő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, maximum összesen 7 110 000 nettó forinttal megemelheti. Vevő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (jelen keretszerződés 11.1. pontja) jelentheti be Eladónak írásban a 6.5. pont szerinti kapcsolattartásra kijelölt személyeken keresztül és Eladó a bejelentést követően is köteles a melegaszfalt szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

A „Melegaszfalt beszerzése – 2017” elnevezésű, 2017/S 130-265501 számon indított uniós értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárás 48. sz. része („Melegaszfalt beszerzése – 2017” – Tiszafüred mérnökség) tárgyban 27.3.2018 dátummal létrejött adásvételi keretszerződés ellenértéke (keretösszeg + opció) a szerződött egységárakon nem teszi lehetővé a szerződéshez tartozó mérnökség által betervezett burkolatjavítási és felújítási munkák végrehajtását. Ahhoz, hogy ezen munkák elvégzéséhez is biztosított legyen a melegaszfalt, nélkülözhetetlen a hatályos melegaszfalt szerződés ellenértékének megemelése.

Vevő az Adásvételi keretszerződés ellenértékének megemelésével tud csak gondoskodni a 6/1998.(III.11) KHVM rendelet mellékletének 5.2 pontjában előírt kötelezettségeinek teljesítéséről.

A keretszerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kerül sor.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 21 546 154.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 23 700 000.00 HUF