Diensten - 493977-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Newcastle upon Tyne: Speciale software voor de industrie

2018/S 216-493977

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Defra and Marine Management Organisation (on behalf of all UK Fishing Administrations)
Lancaster House, Hampshire Court
Newcastle upon Tyne
NE4 7YH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: David Ng
E-mail: david.ng@defra.gsi.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/marine-management-organisation

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vessel Monitoring System (VMS) Hub

Referentienummer: project_24304 ecm_52892
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The UKFA are responsible for implementing the EU Common Fisheries Policy and regulations for the UK as well as National regulations. EU Council Regulation (EC) No. 1224/2009 (Commission Implementing Regulation (EU) No. 404/2011) states that a Member State must operate a Vessel Monitoring System (VMS) using satellite communication systems to monitor the location of:

— UK licensed fishing vessels wherever they operate,

— foreign licensed fishing vessels operating in UK waters,

— vessels operating in Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs),

— foreign vessels wherever they maybe, when engaged in Joint Deployment Plans (JDP) with the UK.

The UKFAs are collectively responsible for the UK meeting its flag state obligations under EU regulations. Defra acts as the central body responding to the EU on behalf of the UK as a flag state. The FAs work cooperatively on joint technology developments and enforcement activity.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63726700
32260000
32580000
32581000
72300000
72322000
98360000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of a Vessel Monitoring System Hub. The solution will provide receipt, analysis, and forwarding of positional data from tracking devices for effective monitoring of the activities of fishing vessels in accordance with Common Fisheries Policy.

II.2.14)Nadere inlichtingen

The UK Fishing Administrations consist of the Marine Management Organisation England (MMO); Marine Scotland (MS); Department of Agriculture Environment and Rural Affairs Northern Ireland (DAERA); Welsh Government (WG) and non-UK Bodies: Department of Environment, Food and Agriculture Isle of Man (DEFA), Jersey and Guernsey who all administer UK fishing vessels while regulating EU legislation.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018