Diensten - 493981-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Chicksands: Faciliteitenbeheer

2018/S 216-493981

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Central Bedfordshire Council
Priory House
Chicksands
SG17 5TQ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: +44 07392081841
Telefoon: +44 7392081841
E-mail: James.Kimber@PeopleToo.co.uk
NUTS-code: UKH25

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://in-tendhost.co.uk/centralbedfordshire

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hard and Soft Facilities Management

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79993100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Central Bedfordshire Council (CBC) wishes to conduct a Market Consultation concerning potential new suppliers for the corporate landlord services of non-domestic Assets. The proposed contracts will be split into Hard FM and Soft FM. CBC wishes to engage with all Contractors including SME’s. Bidders Briefing to be held on Wednesday 14.11.2018. If wishing to attend the contractor briefing, please contact James.Kimber@PeopleToo.co.uk

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 62 200 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hard FM

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH25
Voornaamste plaats van uitvoering:

Central Bedfordshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot will be broken down into further lots details TBC. Total spend 5 000 000 GBP per annum. 50 000 000 GBP over 10 year contract period. There is also scope to increase this by a further 1 600 000 GBP per annum. 16 000 000 GBP over 10 year contract period. Please contact James.Kimber@PeopleToo.co.uk

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soft FM

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH25
Voornaamste plaats van uitvoering:

Central Bedfordshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot will be broken down into further LOTS details TBC. Soft FM total spend 1 220 000 GBP per annum. There is also scope to increase this by a further 2 400 000 GBP. Please contact James.Kimber@PeopleToo.co.uk

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018