Diensten - 493990-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Zweden-Vallentuna: Afval van leer, textiel, rubber en kunststof

2018/S 216-493990

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SÖRAB
556197-4022
SÖRAB Box 63
Vallentuna
186 21
Zweden
Contactpersoon: Sten Johansson
Telefoon: +46 850580445
E-mail: sten.johansson@sorab.se
NUTS-code: SE110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sorab.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Behandling av plastavfall

Referentienummer: UH2018-9
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
19600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

På SÖRAB:s anläggningar samlas det in olika fraktioner av avfall som sedan i möjligaste mån återvinns och därmed ingår i kretsloppet.

Denna upphandling avser SÖRAB:s behov av behandling av fraktionen hårdplastavfall. Eftersom det är stor utvecklingspotential gällande plaståtervinning kommer avtalet att fokusera på innovation under avtalstiden.

Avtalstid är 2+1+1 år och planerad start av leverans av tjänsten är 2019-04-01.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19600000
90510000
90514000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

På SÖRAB:s anläggningar samlas det in olika fraktioner av avfall som sedan i möjligaste mån återvinns och därmed ingår i kretsloppet.

Denna upphandling avser SÖRAB:s behov av behandling av fraktionen hårdplastavfall. Eftersom det är stor utvecklingspotential gällande plaståtervinning kommer avtalet att fokusera på innovation under avtalstiden.

Avtalstid är 2+1+1 år och planerad start av leverans av tjänsten är 2019-04-01.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/12/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018