Diensten - 493991-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Almere: Diensten voor het verzamelen van oud papier

2018/S 216-493991

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Nationaal identificatienummer: 162046567
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1315 HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Tobias van der Hoeven
E-mail: inkoop@almere.nl
Telefoon: +31 36539991

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almere.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Marktconsultatie: Kopen en verwerken van huishoudelijk oud papier en karton (OPK) (verwachte einddatum: 21.11.2018).

Referentienummer: CIA2018.09.04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511400 Diensten voor het verzamelen van oud papier
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst voor het verkopen en door de koper laten verwerken van oud papier en karton (verder: OPK) die de gemeente Almere met een marktpartij heeft verloopt in 2019. Ook na afloop van de huidige overeenkomst houdt de gemeente behoefte aan een opdrachtnemer die het door de gemeente ingezamelde OPK wil kopen en verwerken. Voorafgaand aan het sluiten van de nieuwe overeenkomst wordt een aanbesteding geëntameerd.

In de voorbereiding van de aanbesteding wil de gemeente de input van marktpartijen betrekken. De informatie die middels deze marktconsultatie wordt vergaard, kan worden gebruikt bij de nadere besluitvorming rondom en invulling van de aanbesteding.

Alle ondernemingen worden van harte uitgenodigd mee te denken over de wijze waarop de opdracht in de markt gezet kan worden. Tot uiterlijk woensdag 21.11.2018 kunt u uw antwoorden indienen per e-mail via inkoop@almere.nl t.a.v. Tobias van der Hoeven o.v.v. ‘Verwerken OPK’

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL230 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De afgelopen jaren is de hoeveelheid OPK die de gemeente inzamelt behoorlijk stabiel, maar het volume blijft te allen tijde een indicatie vanwege de afhankelijkheid van inwoners. Een indicatie van de omvang betreft 10 -11 kiloton per jaar. Dit volume is verdeeld over meerdere inzamelstromen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan een relatieve verschuiving van het volume tussen stromen optreden. Daarnaast wil de gemeente experimenteerruimte behouden. Zie verder het bijgevoegde document.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018