Diensten - 494001-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2018/S 216-494001

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
C/ Johan G. Gutenberg, 1, Isla de la Cartuja
Sevilla
41092
Spanje
Telefoon: +34 955260000
E-mail: contratacion.amaya@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955044610
NUTS-code: ES61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agenciamedioambienteyagua.es

Adres van het kopersprofiel: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agencia pública
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en Andalucía

Referentienummer: NET473628
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NET473628 Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en Andalucía.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 407 390.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: Servicio de mantenimiento en la provincia de Almería

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en la Comunidad Autónoma Andaluza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 068.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga de 12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: Servicio de mantenimiento en la provincia de Cádiz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en la Comunidad Autónoma Andaluza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 010.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga de 12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3: Servicio de mantenimiento en la provincia de Córdoba

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en la Comunidad Autónoma Andaluza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 59 624.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga de 12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4: Servicio de mantenimiento en la provincia de Granada

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en la Comunidad Autónoma Andaluza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 850.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga de 12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 5: Servicio de mantenimiento en la provincia de Huelva

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en la Comunidad Autónoma Andaluza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 53 728.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga de 12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 6: Servicio de mantenimiento en la provincia de Jaén

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en la Comunidad Autónoma Andaluza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 53 582.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga de 12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 7: Servicio de mantenimiento en la provincia de Málaga

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en la Comunidad Autónoma Andaluza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 54 776.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga de 12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 8: Servicio de mantenimiento en la provincia de Sevilla

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de apoyo de las instalaciones térmicas y de gas existentes en los centros adscritos al Plan Infoca y Suberoteca en la Comunidad Autónoma Andaluza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 752.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga de 12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Solvencia económica: conforme al Artículo 87.1.c) de la LCSP, mediante el patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas anuales aprobadas deberá superar la cantidad de EUR: lote 1: 4 506,80, lote 2: 4 901,00, lote 3: 5 962,40, lote 4: 5 285,00, lote 5: 5 372,80, lote 6: 5 358,20, lote 7: 5 477,60, lote 8: 3 875,20.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Solvencia técnica: conforme al Artículo 90.1.a) de la LCSP, mediante relación de los principales servicios efectuados durante los 3 últimos años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior a EUR: lote 1: 15 773,80, lote 2: 17 153,50, lote 3: 20 868,40, lote 4: 18 497,50, lote 5: 18 804,80, lote 6: 18 753,70, lote 7: 19 171,60, lote 8: 13 563,20.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Prevenir la siniestralidad laboral y garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Para ello se exige que la/s empresa/s adjudicataria/s y, en su caso, todas las empresas de la cadena de subcontratación, cumplan con la normativa laboral, especialmente, en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como que apliquen los convenios colectivos sectorial y territoriales que legalmente corresponda.

Es condición especial de ejecución que la persona adjudicataria designe una persona, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta figura tenga.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, c/ Johan G.Gutenberg, 1, 41092 Sevilla.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Apertura de los sobres 2.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Inca Garcilaso, 3, edificio Expo, Isla de la Cartuja
Sevilla
41092
Spanje
Telefoon: +94 671530856
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
Fax: +94 955515041

Internetadres: http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/tribunal_adm/tribunal.htm

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
C/ Johan G. Gutenberg, 1
Sevilla
41092
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018