Diensten - 494016-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Franeker: Diensten voor rioolreiniging

2018/S 216-494016

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Waadhoeke
71776506
Harlingerweg 18
Franeker
8801 PA
Nederland
Contactpersoon: Hillie Otter
Telefoon: +31 517380380
E-mail: hillie.otter@anteagroup.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.waadhoeke.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8558af22347540dda03f4201e70bef56
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
www.tenderned.nl
Franeker
Nederland
E-mail: hillie.otter@anteagroup.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8558af22347540dda03f4201e70bef56
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
www.tenderned.nl
Franeker
Nederland
E-mail: hillie.otter@anteagroup.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reiniging en inspectie vrijvervalriolering 2019 in de gemeente Waadhoeke

Referentienummer: 432932
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De dienst bestaat in hoofdzaak uit:

— het reinigen van riolering

— het inspecteren van gereinigde riolering

— het verwerken van gegevens in RibX bestanden

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL124
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Waadhoeke

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het reinigen van ca. 40 kilometer vrijvervalriolering en ca. 35 kilometer reinigen en inspecteren vrijvervalriolering

Planning:

De dienst moet uiterlijk 30.11.2019 worden opgeleverd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1x 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van contract voor één jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgronden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referentie,

— Veiligheidsbewaking

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Aanbestedingsreglement

Het betreft een Europese procedure waarop het aanbestedingsreglement ARW 2016 van toepassing is.

Inlichtingen

Vragen om nadere inlichtingen conform art 2.22 van de ARW 2016 kunnen uitsluitend worden verkregen door op de site van TenderNed voor 3.12.2018 om 10:00 uur vragen in te dienen.

Voor de uiterlijke termijn voor het indienen van vragen vindt (via TenderNed) geen beantwoording van vragen plaats. Pas na voornoemde termijn worden de vragen bestudeerd en wordt vanuit de geanonimiseerde vragen een Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase opgemaakt.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase wordt op TenderNed.nl geplaatst.

Inlichtingen uit commercieel belang

Gezien de aard en beperkte omvang en complexiteit van het aan te besteden project zal de aanbesteder aan verzoeken tot de specifieke inlichtingen zoals in artikel 2.23 van het ARW 2016 is omschreven (inlichtingen uit commercieel belang) geen gehoor geven.

Inschrijving

Bij inschrijving in te dienen inschrijvingsdocumenten

— Inschrijvingsbiljet

— Inschrijfstaat/Staat van verrekenprijzen

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

De aanbestedende dienst maakt gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) zoals bedoeld in artikel 2.21 van het ARW 2016, wat bij aanbestedingsstukken is gevoegd. Dit ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument vormt een onderdeel van de aanbieding. Onweerlegbare verklaringen en bewijsstukken dienen na een schriftelijk verzoek daartoe binnen 7 dagen aan de aanbestedende dienst overlegd te worden, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat deze bewijsstukken als onderdeel van de aanbieding moeten worden ingediend.

In geval de inschrijver een combinatie is, wordt geëist dat elk van de combinanten de betreffende verklaringen en bewijsstukken overlegt.

Motivering gunningscriterium laagste prijs

Gezien navolgende motivering gunt de aanbesteder de opdracht, in afwijking van artikel 2.6.1. van het ARW 2016, op grond van de laagste prijs. Krachtens artikel 2.6.10 van de ARW 2016 geldt de volgende motivering:

• aanbesteder geen relevante nevenkwaliteitsaspecten acht die EMVI rechtvaardigen;

• de aanbesteder de met het gunnen op EMVI samenhangende transactiekosten bij onderhavig project niet proportioneel acht

Motivering clustering en mogelijkheid tot opsplitsen percelen

Onderhavige opdracht betreft geen clustering van opdrachten. Gezien de onderlinge samenhang van de werkzaamheden is uitsplitsen in percelen geen relevante keuze

Informatie inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden geldend in Nederland

Informatie inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland, zoals bedoeld in artikel 2.7.3 van het ARW 2016, zijn te verkrijgen bij resp. het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van VROM. Bij het opstellen van de inschrijving dient rekening te worden gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die in Nederland gelden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord Nederland
Leeuwarden
Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018