Diensten - 494018-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Gent: Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

2018/S 216-494018

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Provincie Oost-Vlaanderen
BE0207.725.795
Gouvernementstraat 1
Gent
9000
België
Contactpersoon: Mevrouw Véronique Lefebre
Telefoon: +32 92677976
E-mail: veronique.lefebre@oost-vlaanderen.be
Fax: +32 92677999
NUTS-code: BE23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oost-vlaanderen.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2189/AK/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Provincie Oost-Vlaanderen, departement Logistiek - dienst Patrimonium
L01
Gouvernementstraat 22-24
Gent
9000
België
Contactpersoon: De heer David Hoebeke
Telefoon: +32 92677928
E-mail: david.hoebeke@oost-vlaanderen.be
Fax: +32 92677999
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oost-vlaanderen.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provinciaal patrimonium en paraprovinciale instellingen: jaarlijks onderhoud, interventies en renovaties van branddetectie-, gasdetectie- en inbraakdetectiecentrales en rookkoepelsturingen voor een periode van 10 jaar

Referentienummer: 2018-0806
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50711000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties behorende tot het provinciaal patrimonium en de paraprovinciale instellingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jaarlijks onderhoud, interventies en renovaties van branddetectie-, gasdetectie- en inbraakdetectiecentrales en rookkoepelsturingen op diverse locaties behorende tot het provinciaal patrimonium en de paraprovinciale instellingen, voor een periode van 10 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

* De opdrachtgever zal dmv Telemarc/digiflow volgende controles doen:

— RSZ-schulden

— FOD-fiscale schulden

— KBO- niet-faillissement

— FOD-btw-hoedanigheid

Alvorens over te gaan tot gunning zal de opdrachtgever moeten nagaan of de gekozen inschrijver zich niet in één van volgende uitsluitingssituaties bevindt:

Art. 61 [KB 18.4.2017)

§ 1. Overeenkomstig artikel 67 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:

1o deelneming aan een criminele organisatie;

2o omkoping;

3o fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17.2.2002;

4o terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten;

5o witwassen van geld of financiering van terrorisme;

6o kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

7o tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven.

Met het oog op de toepassing van deze paragraaf moet de inschrijver een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maand oud is, op naam van de firma bij FOD Justitie opvragen en bij de offerte voegen.

Dit uittreksel kan via email opgevraagd worden (email: strafregister@just.fgov.be).

* De buitenlandse kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van fiscale schulden. De aannemer zal tevens op datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen fiscale schulden mogen hebben.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's en burgerlijke aanspakelijkheid voor een minimumbedrag van 500 000 EUR voor burgerlijke aansprakelijkheid per schadegeval.

2. Bewijs van minimum 3 referenties van gelijkaardige contracten van onderhoud en herstelling bij een openbaar bestuur of privébedrijf, met dezelfde omvang en gedurende de afgelopen 5 jaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Erkenning

1. Vergunning als 'onderneming voor alarmsystemen', opgesteld door de dienst Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

2. De beroepskwalificaties en relevante ervaring van het kader en personeel van de dienstverlener en diens eventuele onderaannemers, die effectief instaan voor de uitvoering van het onderhoud.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:20
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:20
Plaats:

Departement Logistiek, dienst Patrimonium, Gouvernementstraat 22-24 te 9000 Gent, lokaal 307 op de derde verdieping

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15.7.2011.

In e-tendering zijn er drie mogelijkheden:

— De bevoegde persoon tekent de offerte en alle bijhorende documenten met de elektronische identiteitskaart,

— De bevoegde persoon geeft volmacht aan de persoon die de offerte en de bijhorende documenten met zijn elektronische identiteitskaart tekent. De volmacht is een eenvoudig (word) document getekend met elektronische identiteitskaart door de bevoegde persoon en bij de offerte gevoegd of per post op papier verstuurd,

— De inschrijver koopt een gekwalificeerd certificaat bij een (private) certificatiedienstverlener.

De elektronischer identiteitskaart of het certificaat mag op het moment van de inschrijving niet vervallen zijn.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen.

De offerte kan niet ingediend worden op papier.

De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen.

Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.

De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes.

Meer informatie kan u vinden op volgende website: http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 790 52 00.

Wie moet de offerte tekenen?

Bron: https://www.bestuurszaken.be/aanbestedende-overheden/veelgestelde-vragen#tekenen

De offertes die namens een rechtspersoon worden ingediend, moeten ondertekend zijn door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en de offerte in te dienen, met bijvoeging van de stukken waaruit hun bevoegdheid blijkt. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan blijken uit de statuten van de vennootschap of uit een bijzondere volmacht.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

N overeenstemming met artikel 14, 15, 23 en 24 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

— een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen,

— een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018