Diensten - 494021-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Diensten van nefrologie- of zenuwspecialist

2018/S 216-494021

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Eusko Jaurlaritza — Gobierno Vasco — Departamento de Salud
S4833001C
C/ Donostia-San Sebastián, 1
Vitoria-Gasteiz
01010
Spanje
E-mail: contratacion_supraterritorial_san@euskadi.eus
NUTS-code: ES211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.euskadi.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.contratacion.euskadi.eus
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.contratacion.euskadi.eus
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis para pacientes del Sistema Sanitario de Euskadi

Referentienummer: 195/2018-PS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121220
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis para el tratamiento de las personas afectadas por insuficiencia renal con cargo al Sistema Sanitario de Euskadi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis de pacientes atendidos en OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
NUTS-code: ES211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis de pacientes atendidos en OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 487 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duración de la prórroga: anual, pudiéndose llegar a alcanzar la duración máxima del contrato, es decir, hasta alcanzar los 5 años de ejecución del servicio.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis de pacientes atendidos en el resto de OSIs de Bizkaia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
NUTS-code: ES211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis de pacientes atendidos en el resto de OSIs de Bizkaia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 762 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duración de la prórroga: anual, pudiéndose llegar a alcanzar la duración máxima del contrato, es decir, hasta alcanzar los 5 años de ejecución del servicio.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

El centro sanitario donde se ejecute la prestación deberá contar con autorización sanitaria de funcionamiento con oferta asistencial U15 Diálisis. La autorización deberá estar disponible en la fecha final de presentación de la ofertas. El centro sanitario ofertado deberá estar ubicado en Bizkaia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Los licitadores deben disponer de un volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocios de los 3 últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades debe ser de al menos el siguiente importe:

— lote 1: 2 846 250,00 EUR,

— lote 2: 2 328 750,00 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Los licitadores deben haber prestado servicios de hemodiálisis en los 3 últimos años disponibles en función de la fecha de creación o inicio de actividades cuyo importe acumulado anual en el año de mayor ejecución sea de al menos:

— lote 1: 1 328 250,00 EUR,

— lote 2: 1 086 750,00 EUR.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 148-338813
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Procedimiento de apertura y valoración de ofertas de acuerdo con el Apartado III de Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

5 años.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
C/ Donostia-San Sebastián, 1
Vitoria-Gasteiz
01010
Spanje
Telefoon: +34 945019595
E-mail: oarc@euskadi.eus

Internetadres: www.contratacion.euskadi.eus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 días hábiles (Artículo 50 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018