Diensten - 494026-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Banská Bystrica: Ophalen, vervoeren en verwerken van ziekenhuisafval

2018/S 216-494026

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
00165549
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Ľubica Bobrová
Telefoon: +421 484413240
E-mail: lbobrova@nspbb.sk
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635

Adres van het kopersprofiel: https://www.fnspfdr.sk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1544/summary
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1544/summary
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Referentienummer: ONaL/VO/2018/471/lb
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90524400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica" v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Odpad, ktorého pôvodcom je FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie: nebezpečné odpady (N) a ostané odpady, do skupiny č. 18: Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti), číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 03(N), 18 01 04 (O), 18 01 08 (N).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 530 291.70 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Časť. 1: nebezpečný odpad 18 01 03(N) a 18 01 08 (N)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90524400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Banská Bystrica

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Časť. 1: nebezpečný odpad 18 01 03(N) a 18 01 08 (N)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 527 098.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Časť 2: ostatný odpad 18 01 04 (O)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90524400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Banská Bystrica

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Časť 2: ostatný odpad 18 01 04 (O)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 193.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 zákona o VO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Odôvodnenie primeranosti a potreby v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Len pre časť č. 1:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 34 ods. 1 písm.a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

Odôvodnenie primeranosti a potreby v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: podmienku účasti verejný obstarávateľ zadefinoval vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom overiť si skúsenosti a kapacitné možnosti v oblasti predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre verejne-obstaravanie-553.html a zároveň na: https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=194

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe.

Eventuele minimumeisen:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov len pre časť č. 1:

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky (za predchádzajúce 3 roky sa pre účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk), ktorých predmet je rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky tzn. zneškodňovanie nebezpečného odpadu, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V zozname, bude okrem cien, objemu, lehôt dodania/poskytnutia, uvedený presný názov, sídlo a kontaktná osoba odberateľa na overenie údajov a jej telefónne číslo a presný opis predmetu zákazky.

Zoznam bude doplnený referenciami/dôkazmi plnení potvrdenými v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky poskytol služby, ktorých predmet je rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky spolu v minimálnom objeme 300 000 kg

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zákazka bude realizovaná v zmysle obchodných podmienok, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, objekt Riaditeľstvo, nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

V súlade s § 54 ods. 3 zákona o VO je otváranie ponúk pri použití elektronickej aukcie neverejné.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1)Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com

2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.

4.Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018