Diensten - 494031-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2018/S 216-494031

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía)
S2816015H
C/ Julián González Segador, 2
Madrid
28043
Spanje
Contactpersoon: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía)
Telefoon: +34 915821618
E-mail: dcet.licitaciones@policia.es
Fax: +34 915821805
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mSFINLsI%2B90%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5qHik6VfFOR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mSFINLsI%2B90%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Policía Nacional en la Ciudad Autónoma de Ceuta y en la Ciudad Autónoma de Melilla

Referentienummer: 005/18/AU/03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Policía Nacional en la Ciudad Autónoma de Ceuta y en la Ciudad Autónoma de Melilla.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Policía Nacional en la Ciudad Autónoma de Ceuta

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Policía Nacional en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Red de talleres / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Policía Nacional en la Ciudad Autónoma de Melilla

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Policía Nacional en la Ciudad Autónoma de Melilla.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Red de talleres / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: ver apartado 7 1 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: ver apartado 7 2 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

División Económica y Técnica. 2a planta

Datos de dirección:

— calle: Julián González Segador, 2,

— código postal: 28043,

— población: Madrid,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón 38, 8ª planta
Madrid
28071
Spanje
Telefoon: +34 913491319
E-mail: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Fax: +34 913491441

Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/paginas/Default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018