Diensten - 494059-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Nitra: Elektronische kaarten

2018/S 216-494059

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
00157716
Tr. Andreja Hlinku 1
Nitra
949 74
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Andrea Macsaiová
Telefoon: +421 376408059
E-mail: amacsaiova@ukf.sk
Fax: +421 376408058
NUTS-code: SK023

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ukf.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/269

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://evo.gov.sk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://evo.gov.sk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Referentienummer: NZ 2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237131
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka a správa 920 kusov elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v stravovacích zariadeniach, donáškových stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách na území okresu Nitra akceptujúcich elektronické stravovacie karty.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 589 760.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miestom dodania elektronických stravovacích kariet je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4, 949 74 Nitra, Centrum informačno-komunikačných technológií, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plnenie zmluvy bude realizované dodaním 920 ks elektronických stravovacích kariet s inicializovaním mena a priezviska zamestnanca a PIN-u príslušnej karty podľa menného zoznamu zamestnancov UKF v Nitre do 3 pracovných dní od doručenia menného zoznamu zamestnancov a priradením objednaných stravných jednotiek (každá v nominálnej hodnote 3,60 EUR) k príslušným kartám do 24 hodín (s výnimkou dní pracovného pokoja) od prijatia záväznej objednávky verejného obstarávateľa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 589 760.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, nepredkladá žiadne doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

V zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 3. poschodie, zasadačka rektora, číslo miestnosti A-319, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/269, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.

2.) V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred.

3.) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov tak, že toto vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/269.

4.) Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 40 ods. 6, písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

5.) Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať podľa § 66 ods. 7 a ponuky sa budú predkladať jednoobálkovo podľa § 49 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

6.) Pre prípravu ponuky verejný obstarávateľ zverejní na svoje webovej stránke (https://www.ukf.sk/verejnost/uradna-vyveska/verejne-obstaravanie/2018-nadlimitne-zakazky-podla-zakona-c-343-2015-z-z) Prílohu č. 2, 3 a 4 k súťažným podkladom vo formáte Word.

7.) Na účely zabezpečenia riadneho postupu predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač predložením ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v jeho ponuke a zodpovedá za zabezpečenie súhlasov všetkých dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, platného v čase predloženia jeho ponuky.

8.) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018