Diensten - 494066-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Lowestoft: Public relationsdiensten

2018/S 216-494066

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Cefas
Pakefield Road
Lowestoft
NR33 0HT
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Emma Roberts
Telefoon: +44 1502527766
E-mail: procure@cefas.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cefas.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Lowestoft:-Public-relations-services./V7CU56DZSP
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-title/V7CU56DZSP
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kuwait Marine Environment — Invitation To Tender to Provide Documentary and Media Outputs, Related To The Kuwait Marine Environment On Behalf Cefas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79416000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The objective of this activity is for the Contractor/s to prepare engaging and informative public marine environmental information resources including webpage design and content for the eMISK public website: Beatona.net, and to produce short, high quality, narrated video documentaries for educational and promotional use as well as broadcasting on national and digital media channels.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32354500
44176000
92111250
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

United Kingdom

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cefas (The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) is an Executive Agency of the UK Government’s Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra). It is an applied science agency that primarily supports government decision making whilst extending its reach across the public sector, the EU and wider markets where possible in regards to marine and closely related environments.

Our work takes us from freshwater to the open ocean, and includes both wild and farmed fish. Our influence and leadership spans a wide spectrum of issues, including:

— climate change impacts and adaptation,

— marine planning and environmental licensing,

— sustainable fisheries management,

— marine biodiversity and habitats,

— fish and shellfish health and hygiene,

— emergency response.

The surveying and establishment of a comprehensive database for the Marine Environment of Kuwait project, also known as the “eMISKMarine Implementation Project” is a project being commissioned by the Kuwait Environment Public Authority (EPA) to support the EPA in fulfilling its requirements in accordance with the Environment Protection Law for the State of Kuwait (Law 42 of 2014). The Environment Protection Law requires the EPA to develop and conduct comprehensive environmental surveys and monitoring programmes, and to establish an environmental database and provide information to support decision making. The eMISKMarine Implementation Project will support the EPA in meeting these requirements for the marine environment.

The objective of this activity is for the Contractor/s to prepare engaging and informative public marine environmental information resources including webpage design and content for the eMISK public website: Beatona.net, and to produce short, high quality, narrated video documentaries for educational and promotional use as well as broadcasting on national and digital media channels.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

The Authority has previously released this opportunity to market and upon reflection have taken the decision to terminate the original exercise due to a procedural error. This has subsequently resulted in a re-release and as the original opportunity completed a 60 day advertisement period the Authority feel this would justify an acceleration.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Lowestoft:-Public-relations-services./V7CU56DZSP

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/V7CU56DZSP

GO Reference: GO-2018116-PRO-13506003

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Cefas
Pakefield Road
Lowestoft
NR33 0HT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1502527766
E-mail: procure@cefas.co.uk

Internetadres: www.cefas.co.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Cefas
Pakefield Road
Lowestoft
NR33 0HT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1502527766
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018