Diensten - 494067-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Technische onderzoeken

2018/S 216-494067

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministère agriculture et pêche
78 rue de Varennes
Paris
75007
Frankrijk
E-mail: maxence.louchet@agriculture.gouv.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://agriculture.gouv.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=402808&orgAcronyme=b4n
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Agriculture et alimentation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dgal-2018-040

Referentienummer: DGAL-2018-040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71335000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le titulaire retenu devra réaliser des prestations d'audit, de conseil et de suivi de préconisations en matière d'ergonomie pour les postes d'inspection des agents des Services vétérinaires d'inspection (SVI) localisés en abattoirs (privés ou publics),à l'occasion de travaux de rénovation de sites d'abattage existants ou dans le cas de travaux de construction de nouveaux sites d'abattage. L'objectif recherché est de favoriser des conditions de travail satisfaisantes notamment en matière de prévention des risques professionnels et des troubles musculo-squelettiques (TMS).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98342000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le titulaire retenu devra réaliser des prestations d'audit, de conseil et de suivi de préconisations en matière d'ergonomie pour les postes d'inspection des agents des Services vétérinaires d'inspection (SVI) localisés en abattoirs (privés ou publics),à l'occasion de travaux de rénovation de sites d'abattage existants ou dans le cas de travaux de construction de nouveaux sites d'abattage. L'objectif recherché est de favoriser des conditions de travail satisfaisantes notamment en matière de prévention des risques professionnels et des troubles musculo-squelettiques (TMS).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à sa date de notification pour une durée d'1 an. L'accord-cadre est reconductible tacitement 3 fois. En cas de non reconduction, la décision sera notifiée au plus tard 1 mois avant la date de reconduction de l'accord-cadre. La non-reconduction ne donne droit à aucune indemnité. La durée totale de l'accord-cadre ne peut dépasser 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se référer au règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Le calendrier prévisionnel est lié aux éventuelles reconductions. Que le marché aille au terme des 48 mois ou non, le pouvoir adjudicateur s'efforcera de publier au plus tôt le prochain avis.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris
5 rue Leblanc
Paris Cedex 15
75911
Frankrijk
E-mail: ccira@paris-idf.gouv.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Se référer au règlement de la consultation

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation SG — SAJ — bureau du droit financier, des contrats publics et de la concurrence, F, Téléphone:, Fax: +33 149554463
251 rue de vaugirard
Paris Cedex 15
75732
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
Fax: +33 149554463
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018