Diensten - 494089-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Telford: Onderhoud van terreinen

2018/S 216-494089

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Telford and Wrekin Council
Darby House, Lawn Central
Telford
TF3 4JA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: shelley.bourne@telford.gov.uk
NUTS-code: UKG21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.telford.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Telford:-Grounds-maintenance-services./AMRQ93W9GT
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework for the Provision of Schools' Grounds Maintenance Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of schools’ grounds maintenance services from which schools can direct award. The framework covers participating schools situated within the Borough of Telford and Wrekin.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Telford and Wrekin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of schools’ grounds maintenance services from which schools can direct award based on their own preference. The choice of provider will be based on the responses provided by the Bidder in the initial documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterion 1 / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Criterion 1 / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The main objective of the framework is to offer schools access to up to 3 pre-approved Contractors, whom they may appoint to provide grounds maintenance services.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

The documents for this opportunity are available on https://www.delta-esourcing.com and you must register on this site to respond. Suppliers must log in and add the Tender Access Code AMRQ93W9GT following any instructions provided.

Please ensure that you allow yourself at least 2 hours when responding to this invite prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents. No other format will be accepted. If you experience any technical difficulties please contact the Delta eSourcing Helpdesk on 08452 707050 or email helpdesk@delta-esourcing.com

All correspondence regarding this tender must go through the Delta email system and no further method of correspondence will be answered or acted upon.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Telford:-Grounds-maintenance-services./AMRQ93W9GT

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/AMRQ93W9GT

GO Reference: GO-2018116-PRO-13506401

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Telford and Wrekin Council
Darby House, Lawn Central
Telford
TF3 4JA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1952383998
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Telford and Wrekin Council
Darby House, Lawn Central
Telford
TF3 4JA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1952383998
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018