Diensten - 494107-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2018/S 216-494107

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Parkeersagentschap
0833.260.781_28411
Gasthuisstraat 31
Brussel
1000
België
Telefoon: +32 5633976
E-mail: tswuine@parking.brussels
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://parking.brussels/fr

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324973

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324973
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ASR-PB.A18%2F272-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: parkeren

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met betrekking tot de uitvoering van opportuniteitsstudies en technische en financiële haalbaarheidsstudies inzake parkeren buiten de openbare weg in het

Referentienummer: ASR-PB.A18/272-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met betrekking tot de uitvoering van opportuniteitsstudies en technische en financiële haalbaarheidsstudies inzake parkeren buiten de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het gaat om een overheidsopdracht voor aanneming van diensten met betrekking tot de uitvoering van opportuniteitsstudies en technische en financiële haalbaarheidsstudies inzake parkeren buiten de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In artikel 47 van het gewestelijk parkeerbeleidsplan (GPBP) is het volgende vastgelegd: "De ontwikkeling van het parkeren buiten de openbare weg beoogt:

— de verplaatsing van het parkeren op de openbare weg naar het parkeren buiten de openbare weg in de hand werken en in het bijzonder het langdurig parkeren,

— het residentieel parkeren buiten de openbare weg bevorderen,

— het verlies van fysieke parkeerplaatsen op de openbare weg compenseren door voorzieningen op openbaar domein (inrichten van eigen plaatsen voor de MIVB, aanleg van fietspaden, aanleg of verbreding van trottoiruitstulpingen...)".

Artikel 56 van het GPBP luidt als volgt: "De gemeenteraden identificeren in hun gemeentelijk parkeeractieplan de compenserende opties voor de voorziene vermindering van de parkeerplaatsen op de openbare weg. Het aantal gecreëerde plaatsen buiten de openbare weg mag het aantal betrokken plaatsen op de openbare weg niet overschrijden."

In artikel 58 van het GPBP is het volgende opgenomen: "De Gewestregering en de gemeenteraden kunnen publieke parkings creëren die enkel zijn voorbehouden aan bewoners, teneinde de verwijdering van de fysieke parkeerplaatsen op de openbare weg of de plaatselijke toename van het aantal plaatsen op de openbare weg beheerd in de rode of oranje zone op aanzienlijke wijze te compenseren. De noodzaak van dit type parking moet worden gerechtvaardigd door een parkeerstudie die door het Parkeeragentschap werd goedgekeurd."

Het Parkeeragentschap wil bijgevolg een raamovereenkomst sluiten om verschillende studies te laten uitvoeren op basis van deze opdracht, volgens de noden ervan en de projecten voor de komende vier jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2022

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Weteschapstraat 33
Brussels
1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018