Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 494116-2019

21/10/2019    S203

Polska-Łódź: Systemy planowania

2019/S 203-494116

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 184-447344)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tel.: +48 426895910
Faks: +48 426895409
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Numer referencyjny: EZ.28.133.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30196000 Systemy planowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

a. sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowej stacji planowania leczenia do Zakładu Planowania Radioterapii Zamawiającego;

b. instalacja i uruchomienie stacji planowania leczenia;

c. szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji stacji planowania leczenia.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Zamówienie nie zostało podzielone na pakiety. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 184-447344

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: