Diensten - 494121-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Blackpool: Advies inzake financieel management

2018/S 216-494121

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Blackpool Council
PO Box 4
Blackpool
FY1 1NA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Sarah Gordon
Telefoon: +44 1253478373
E-mail: sarah.gordon@blackpool.gov.uk
NUTS-code: UKD42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blackpool.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.blackpool.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=adac3149-bae1-e811-80ef-005056b64545
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=adac3149-bae1-e811-80ef-005056b64545
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Direct Debit Collection and Management for Sport Blackpool

Referentienummer: DN375086
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79412000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The requirement is for direct debit collection and management. Sport Blackpool (SB) currently have 5 349 active direct debits of which 71 604 GBP (Aug 18) health and fitness subscriptions are collected monthly via direct debit. A further £52,098 (Aug 18) is collected via swimming lessons, Active Blackpool, NICAS (climbing lessons) and water sports (Paddlepower).

Currently these direct debits are collected in house by the SB administration team.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirement is for direct debit collection and management. Sport Blackpool (SB) currently have 5 349 active direct debits of which 71 604 GBP (Aug 18) health and fitness subscriptions are collected monthly via direct debit. A further 52 098 GBP (Aug 18) is collected via swimming lessons, Active Blackpool, NICAS (climbing lessons) and water sports (Paddlepower).

Currently these direct debits are collected in house by the SB administration team.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Social value / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 185 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial contract is for 3 years with the option to extend for 1 year. It is anticipated there will be an on-going requirement for these services.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N/a

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

This is undertaken electronically via the e-tendering portal.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

The person allocated as a “verifier” on the electronic tendering system will “release” all tenders after the closing date/time.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court Justice of England and Wales
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Council will incorporate a minimum 10 calendar-day standstill period at the point information on the award of contract is communicated to tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek further debriefing from the Council before the contract is entered into. Such information should be requested from the address stated in section I.1 above. If an appeal regarding the award of Contract has not been successfully resolved, the Public Contracts Regulations 2015 provides for aggrieved parties who have been harmed, or are at risk of harm, by a breach of the rules, to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Any such action must be started within 30 days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting the proceedings had arisen. The Court may extend the time limit for starting proceedings where the Court considers that there is a good reason for doing so but not so as to permit proceedings to be started more than 3 months after that date. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order the contracting authority to amend any document and may award damages. If the contract has been entered into the Court may only award damages or, where the contract award procedures have not been followed correctly, declare the contract to be “ineffective.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018